TEPELNO-TECHNICKÉ POSUDKY

K projektu na stavebné povolenie budete potrebovať tepelno-technický posudok, ktorý vám vypracujeme za zvýhodnenú cenu a v súlade s platnou legislatívou. Je dôležité aby sme už v projektovej fáze zadefinovali podmienky, ktoré eliminujú tepelné mosty v objekte, zabránia vzniku plesní na vnútorných povrchoch a tiež nadmernému hromadeniu kondenzovanej vodnej pary v konštrukcií

Tepelno-technickým posúdením preukážeme splnenie:

 • kritéria minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebnej konštrukcie (maximálnej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie U)
 • minimálnej teploty vnútorného povrchu (hygienické kritérium)
 • minimálnej priemernej výmeny vzduchu v miestnosti (kritérium výmeny vzduchu)
 • maximálnej mernej potreby tepla na vykurovanie (energetické kritérium)
 • kritérium minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budov

Pracujeme s licencovaným programom TEPLO, ktorý je určený na základné tepelno-technické posúdenie stavebnej konštrukcie z hľadiska prestupu tepla a vodnej pary.

Výstupom z programu zdokumentujeme výsledky:

 • tepelného odporu
 • súčiniteľa prechodu tepla
 • vnútornej povrchovej teploty
 • rozloženie teplôt a tlakov vodnej pary v konštrukcii
 • oblasti kondenzácie a ročnej bilancie skondenzovanej vodnej pary

Taktiež pracujeme s licencovaným programom AREA 2015, ktorý je určený pre komplexné hodnotenie stavebných detailov z hľadiska dvojrozmerného stacionárneho vedenia tepla a vodnej pary.

Výstupom z programu zdokumentujeme výsledky:

 • výpočet dvojrozmerných polí teplôt a čiastočných tlakov vodnej pary
 • výpočet minimálnej vnútornej povrchovej teploty a teplotného faktoru
 • výpočet oblasti kondenzácie vodnej pary v detaile a ďalšie