ENERGETICKÉ CERTIFIKÁTY

Pracovníci spoločnosti sa podieľali na vypracovaní viac ako 1000 energetických certifikátov. V sekcii referencie si môžete pozrieť vybrané typy budov.
Energetické certifikáty vypracovávame s celoslovenskou pôsobnosťou a garanciou výhodnej ceny. Certifikáty vyhotovíme do 5 pracovných dní.

Energetické certifikáty sú povinné od 1.1.2008 podľa zákona č.555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov, a jeho doplnení zákonom č. 300/2012 a 378/2019. Od 1.1.2013 vstúpila do platnosti vykonávacia vyhláška 364/2012, ktorá bola doplnená vyhláškou 324/2016 s účinnosťou od 1.1.2017 a vyhláškou 35/2020 s účinnosťou od 10.3.2020.

Energetický certifikát je od 1.1.2008 povinný pri:

  • Predaji budovy (Pôvodný vlastník odovzdá energetický certifikát novému vlastníkovi)
  • Prenájme budovy (Vlastník je povinný odovzdať kópiu energetického certifikátu nájomcovi)
  • Pri dokončení novej budovy (kolaudácia), alebo významnej obnovy existujúcej budovy.

Energetický certifikát sa nevzťahuje na:

  • budovy a pamätníky chránené z dôvodu architektonickej, alebo historickej hodnoty..(sú to hlavne budovy: vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, v pamiatkovej rezervácii alebo v pamiatkovej zóne, uvedené do užívania pred 1. januárom 1947).
  • kostoly a iné budovy používané ako miesta na bohoslužby, alebo na náboženské podujatia.
  • budovy, ktoré sú dočasnými stavbami s plánovaným časom užívania kratším ako dva roky.
  • priemyselné stavby, dielne a nebytové poľnohospodárske budovy s nízkou spotrebou energie.
  • bytové budovy, ktoré sú určené na užívanie menej než štyri mesiace v roku.
  • samostatne stojace budovy, ktorých úžitková plocha je menšia ako 50 m2.